Pojmy

Čo znamenajú pojmy „zelená“ a „modrá“ strecha?

Zelená strecha je všeobecne používaný pojem, ale v skutočnosti sa jedná o vegetačné strechu. Modrou strechou je myslená priťažená strecha s vrstvou štrku.

Extenzívne vegetácie

Hrúbka vegetačnej vrstvy je veľmi malá (50-150 mm), takže priťaženie strešnej nosnej konštrukcie je minimálna. Zásobovanie vodou a živinami sa deje iba prirodzenými procesmi. Extenzívne ozelenenie striech je plošné ozelenenie s vegetačnými formami, ktoré sa udržujú samovoľne v spoločenstve blízkom společenstvům rastlín na prirodzených stanovištiach a ktoré vytvára na malé vrstve substrátu trvalý a zapojený rastlinný kryt.

Intenzívne vegetácie

Hrúbka vegetačnej vrstvy sa pohybuje v rozmedzí 150-1000 mm. Súvrstvia má vysokú schopnosť zadržiavať dažďovú vodu, čo je významné pre zavlažovanie v extrémne suchom období. Napriek tomu je dobré počítať s umelým zásobovaním vodou a živinami. Môžu sa tu pestovať aj náročnejšie rastliny ako ruža, nízke krovinaté rastliny, nízke kríky a pri zodpovedajúcom zvýšení vegetačnej vrstvy aj strednej a vyššej kríky.

Vegetačná vrstva

Substrát umožňuje rast rastlín na strešných konštrukciách. Zloženie a hrúbka vrstiev pěstebného súvrstvia sú dané požiadavky rastlín, klimatickú expozíciou stanovište rastlín a ďalšími okolnosťami. Pre náročnejších zeleň má vrstva hrúbku zvyčajne nad 150 mm, pre suchomilné rastliny zvyčajne do 150 mm.

Kačírek

Jedná sa o prané riečne kamenivo, teda okruhliaky, najčastejšie frakcie 16-32.

Hybridné doska EnviBoard

Ide o technickú vrstvu kombinujúce funkciu drenážnej (odvedenie vody zo súvrstvia nad vodotesniace vrstvou) a súčasne hydroakumulačnú (zaistenie nutného minimálneho množstva vody pre rast rastlín v pestovateľských súvrstviach a regulácia prietoku dažďových vôd pri krátkodobých intenzívnych zrážkach). Zároveň slúži ako ochrana vodotesniace vrstvy.